Návštevnícke parkovanie

KRÁTKODOBÉ A NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIENa krátkodobé a návštevnícke parkovanie sú parkovacie miesta zabezpečené parkovacími automatmi alebo terminálmi s obsluhou. Sú označené dopravnými značkami D13 (viď obrázok) s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje v akej zóne sa práve nachádzate, prevádzkovej dobe spoplatnenia a tiež o hodinovej sadzbe danej zóny.

Prevádzková doba spoplatnenia parkovísk:
Pondelok - Piatok: 8.00 - 19.00
Sobota - Nedeľa: bezplatné parkovanie
Sviatok: bezplatné parkovanie

V čase prevádzkovej doby je vodič parkujúci vozidlo v spoplatnených zónach povinný uhradiť parkovné. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné.

PARKOVNÉ MÔŽETE UHRADIŤ
• na parkoviskách s parkovacími automatmi zakúpením parkovacieho lístka v blízkom parkovacom automate na potrebný čas platbou v hotovosti alebo prostredníctvom sms (bez parkovacieho lístka).
• na parkoviskách s terminálmi s obsluhou uhradíte poplatok pri odchode z parkovacej zóny po predložení vopred vytlačeného lístka z terminálu
• zakúpením predplatenej parkovacej karty pre jednotlivé zóny, alebo pre celé mesto, na predajnom mieste TURIEC, a.s., na Mestskom úrade Martin.

Parkovací lístok alebo predplatenú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane.

Podmienky pre vydanie predplatenej parkovacej karty:
• podanie žiadosti na  predajnom mieste
• preukázanie vlastníckeho vzťahu k predmetnému vozidlu (osvedčenie o evidencii vozidla)
• predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo živnostenský list alebo výpis z OR


Žiadosť PPK >