Rezidentské parkovanie

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

Rezidentské parkovacie miesta sú určené pre fyzické osoby vlastniace motorové vozidlo s trvalým, alebo prechodným pobytom v príslušnej zóne. Vydávané karty sú platné len pre danú zónu.

Rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný umiestniť za predným sklom vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane.PLATNOSŤ KARIET A POUŽÍVANIE KARIET VYDANÝCH V STAROM ROKU
Platnosť všetkých predplatených kariet bude vždy do konca kalendárneho roka, t.j. do 31. decembra.

K žiadosti je potrebné k nahliadnutiu predložiť:
• platný občiansky preukaz (trvalý pobyt) alebo
• doklad o prechodnom pobyte (prechodný pobyt)
• osvedčenie o evidencii vozidla - veľký technický preukaz (evidovaný len na rezidentské miesto)

Bývajúci môže žiadať o vystavenie RPPK iba v prípade, ak spĺňa podmienku trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu na uvedenej adrese.


Žiadosť PPK >